سعید اعلم زینلی مددکاری اجتماعی
شماره پروانه: ۷۳
فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۲۰۱۲۰