جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۳۹۶ نتیجه پیدا شد.
امامعلی ابراهیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۶۶۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۸۷۹۹۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۰۵۹۷۸۵
امیرعلی ابراهیم مقدم کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۴۲۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۴۵۱۱۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۰۳۴۲۸
منصور احمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خوزستان
شهر: رامهرمز
تلفن موسسه: ۰۶۹۱۲۲۹۶۵۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۲۳۴۳۹
مهدی احمدپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: فیروزکوه
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۸۴۷۶۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۷۸۱۰
منصور احمدی شاپورابادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۰۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۵۷۹۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۸۶۲۷۱
حسن آزما کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۲۲۲۹۴۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۴۱۲۰۶۳
تورج اسعدی مراغه کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۲۳۸۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۶۶۸۳۲۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۱۴۱۰۵
علی اصغر اسماعیلی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۳۰۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۵۴۹۵۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۷۶۷۶۹
حاجی آقا اسماعیل زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۸۵۸۳۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۲۲۰۸۶
سیده مریم آصفی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۳۵۸
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: مازندران
شهر: نور
تلفن موسسه: ۰۹۲۱۶۰۲۷۰۲۵
تلفن همراه: ۰۹۲۱۶۰۲۷۰۲۵
مظفر اعظمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۹۱۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۴۶۲۲۳۱۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۳۰۸۹۹
مریم افشاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۸۵۸
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: اراک
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۱۳۹۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۵۳۷۶۴
مرتضی آقاهادی فروشانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۷۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۶۴۷۱۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۷۰۳۴
مرتضی الله قلی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۷۳۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۷۶۷۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۳۸۷۴
محسن الهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: گلوگاه
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۴۵۴۴۶۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۵۵۸۷۷۶
جلیل امیرآقائی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۴۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۸۵۰۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۱۷۷۲۷
محمد اندیشمند کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۸۴۰۲
شهناز انوشیروانی تفرشی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۲۸۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۲۲۸۷۱۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۳۲۹۲۲۹۶۴۲
محمود آئین کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: جیرفت
تلفن موسسه: ۰۳۴۴۳۳۱۹۸۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۸۰۶۵۲
امیر بشیری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۰۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۳۸۲۵۵۹۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۵۵۷۴۳۳
نادر بقائی مهر کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۶۸۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۵۶۴۵۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۱۵۰۲۱۴
ابوالفضل بیگی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۹۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: سبزوار
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۱۴۴۹۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۲۷۹۶۴
میترا بیگ زاده کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۴۱۸۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
تلفن موسسه: ۰۴۶۱۲۳۴۱۷۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۶۱۶۹۳۵
مهدی بهجت کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۶۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۵۱۹۸
عبدالرضا پاینده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: شاهین شهر
تلفن موسسه: ۰۳۱۲۵۷۲۲۵۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۳۸۷۱
مهری تاجیک کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۸۷۶۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۵۵۳۴۷۳۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۹۷۰۸۸۱
محمداسماعیل تجری کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۱۱۷۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۱۲۶۵۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۶۴۵۷۱۱۸
حسن تحقیقی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۹۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۰۰۵۴
احسان تفکری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: زنجان
شهر: زنجان
تلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۷۶۷۷۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۸۳۸۰۶
تقی تن آسا کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۴۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۱۰۸۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۶۲۶۹
عبدالرضا تهامی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۲۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۱۳۶۳۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۸۶۰۰۸
حمید رضا جاویدی فر کارشناس ‫کتاب و کتابداری
شماره پروانه: ۵۹۲۳
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۳۵۶۲۲۴۸۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۳۴۵۶۸۸
محمد رضا جباری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۷۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۵۸۴۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۰۱۲۸
رضا جعفریان کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۹۷۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۰۱۴۷۷۳
قادر جلیلی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۶۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: ملکان
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۸۴۰۰۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۲۰۰۴۱۶
احد جلیلیان کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۷۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۳۴۳۱۰۹۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۳۰۵۱۸۹
محمود جمالی یگانه کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۱۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۷۲۵۴۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۹۳۵۶۶
عباس جوکار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۲۱۲۲۴۷۳۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۱۵۸۶
مجید حبیبی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: زنجان
شهر: زنجان
تلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۴۷۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۸۴۰۶
حسن حبیبی منش کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۷۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۹۱۰۹۹۰۷۸۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۰۹۹۰۷۸۷۰
محمدرضا حدادفر کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۵۰۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۱۷۵۱۳
بهرام حیدری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۴۶۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۶۲۷۲۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۶۱۰۵۰
محمد حیدری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۲۱۸۲۷۴۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۷۸۳۷۹
احمد رضا حیرانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۷۰۲۳۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۳۶۸۶۷۴
اسماعیل خجیرانگاس کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۸۱۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۱۶۵۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۳۰۱۳۲
سیدرضا خرمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۲۶۷
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: مازندران
شهر: ساری
تلفن موسسه: ۳۳۳۶۱۸۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۵۶۳۴۰۶
حسن خسرو جردی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۸۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: شهر ری
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۸۱۴۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۷۱۶۳۳
قدسیه خمری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۰۸۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۵۱۰۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۷۴۵۹۵۰
جلال دیکاهی ملالی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رضوانشهر
تلفن موسسه: ۰۱۳۴۴۶۲۸۵۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۴۸۴۳۲۹
سعید دیلمی معزی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۷۸۵
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: تنکابن
تلفن موسسه: ۰۱۹۲۴۴۷۲۳۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۹۲۲۰۹۱
علی دوستانی گلستانه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۱۸۷۳۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۹۱۰۴۴۱
امین رادمنش کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۲۶۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۸۶۶۰۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۲۸۴۸۱۹
ناصر راشکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۵۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۷۹۵۲۶۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۹۵۲۶۱۷
حسن راغبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۰۰۱۲۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۵۰۲۰۶
مجتبی رجب زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۱۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۲۵۲۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۸۵۰۴۹
امید رسولی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: سردشت
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۴۳۲۴۶۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۴۴۵۸۰۱
مهدی رشیدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۱۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۳۹۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۷۱۰۷۰
علی رمضانپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۸۹۰۵۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۷۸۷۲۲
مجید رنجبرکوچکسرائی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۹۴
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۱/۲۳
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: ساری
تلفن موسسه: ۰۱۲۳۲۲۲۳۹۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۲۶۹۱۵۳
سید اصغر رهائی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۶۹
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۳۲۳۷۳۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۳۵۶۶
داود ره گشای کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۵۰۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: تهران
شهر: پاکدشت
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۹۰۱۷۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۸۷۴۱۲
علی زیدآبادی نژاد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: سیرجان
تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۷۱۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۹۲۹۳۰
رضا سیار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۴۸۱۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۱۲۹۳۵۵۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۷۱۶۴
رحیم سارلی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۶۲۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۲۸۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۸۷۶۰
جلیل سرگزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زابل
تلفن موسسه: ۰۵۴-۳۲۲۳۹۵۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۴۲۶۳۸۲
مینا سروری کرج اباد کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۵۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۲۸۷۲۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۲۰۱۷۸۸
حمید سلیمانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۹۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۶۵۲۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۹۰۰۵۴
سودابه سهرابی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۲۰۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۶۳۹۳۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۷۰۴۰۰
احمدرضا سوندرومی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۶۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: سیرجان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۴۵۶۰۳۸ _ ۰۳۴۴۲۲۵۳۶۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۵۶۰۳۸
رحیم شاعری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۶۴
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مازندران
شهر: محمودآباد
تلفن موسسه: ۰۱۱۴۴۷۴۶۷۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۱۴۱۷۵۶
پرویز شاکری کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۱۴
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۱/۰۷
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۴۴۰۹۹۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۷۱۳۴۷
غلامرضا شاکری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: گرمسار
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۶۵۸۱۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۰۵۴۸۹۴
سحر شیبانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۸۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۲۲۸۷۱
سمیه شفیعی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۴۴۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۲۱۶۳۳
جمشید شهرابی فراهانی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۲۳۸۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۸۸۶۸۷۹-۳۳۱۰۱۶۷۴
تلفن همراه:
محمد رضا صادقی قهساری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۶۰۳
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۵۵۹۹۱۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۹۸۱۱۵
محمدتقی صالح آبادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸-۳۲۲۵۱۷۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۲۱۷۱
حسین صعیدزرندی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: زرند
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۶۵۵۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۱۵۳۵۶
حمید رضا صیفی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۷۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۶۳۴۶۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۳۰۹۳۳۶
علی طهماسبی سرمزده کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۴۱۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۴۵۴۲۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۴۴۹۷۸
علیرضا عابدینی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۸۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۶۱۹۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۸۸۱۱۵
جابر عزیزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۳۲۵۳۸۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۰۱۰۵۹
مریم عسکری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۴۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۲۲۴۴۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۸۹۹۰
وحیدرضا عطاران کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۰۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۳۲۲۳
مجید علی پور تل زالی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۶۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۱۳۳۳۲۷۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۹۷۵۸
زهرا علیزاده مرغزاری کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۹۳۵۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: تربت جام
تلفن موسسه: ۵۲۵۴۱۱۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۲۶۵۱۳۱
حسین علوی نائینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۴۳۱۷۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۱۲۰۵۴
بهرام یغمائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۴۴۶۸۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۱۷۶۵۵
حمید فتاحی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۳۸۳۷۳۲۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۳۰۶۹۳۹
مهشید فتاحی کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۹۱۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۶۲۷۳۲۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۳۳۵۸۹
منصور فخری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۷۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۷۸۶۲۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۰۲۹۶۴
مهدی فراتی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۳۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۴۳۲۳۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۰۲۰۲۰۵۵۸
سیدامین قاسمی خالخالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۱۵۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۴۷۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۰۶۹۸۱
عبدالرسول قزلی جهرمی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۵۲۹۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۰۶۶۱
روح اله قموشی رامندی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۵۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۹۲۸۲۴۱۱۲ _ ۰۲۸۳۴۵۳۴۷۲۸
تلفن همراه: ۹۱۹۲۸۲۴۱۱۲
حمیدرضا قناعتیان کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۲۶۶
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۷۵۶۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۰۰۰۷
مهدی قنبری مطلق کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: نطنز
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۵۲۰۳۹۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۷۳۳۶۵
محمدرضا کاشانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۱۶۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۶۶۹۰۰۸۲۰۶۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۵۸۱۲۰
سهیل کردبگلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۶۳۸۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۱۰۲۸۳
علی کریمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۸۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: بوکان
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۶۲۲۶۹۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۸۲۱۳۵۵