جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۹ نتیجه پیدا شد.
ابراهیم داوودی فارسانی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۵۲۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۰۰۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۵۹۴
امیر دهقان قهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۷۸۴
فریدون ذوالفقاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۸۲۶
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۸۶۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۶۶۷۱
مرتضی ذوالفقاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۳۲
مجید ریاحی سامانی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۲۰۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۹۷۳
ولی اله رادفر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۸۲۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۴۰
افتخار راستی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۷۰۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۴۲۲۶۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۵۶۸۰
مظاهر ربیعی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۳۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰ _ ۰۳۸۳۴۵۲۱۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰
حمید رحیمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۴۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۲۶۸
حسن رحمانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۸۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۲۶۰
نوروزعلی رحمانی خواجه لنگ کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۶۵۶
محمدصادق رحمانی شهرکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲ _ ۰۳۸۳۳۳۸۱۸۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲