جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۰۸ نتیجه پیدا شد.
عظیم رحمان سالاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۴۳
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۲۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۰۴۶
ستار رحمتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۴۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۳۵۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۵۰۹۳
محمود رضا رحمتی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۵۲۶
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۵۶۳-۰۶۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۰۳۴
مسعود رحمتی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۸۷۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۸۸۹۶
فریده رستمی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۷۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۰۴۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۶۱۸۸۹۵
سمیه رستمی پور کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۷۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۷۳
علی رستمی فتح الهی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۰۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۳۷۱۷
امین رشیدیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۳۱۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۰۸۲۶
محسن رشیدی باغی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱-۶۷۴۵۳۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۴۵۳۴۶۱
فرشاد رضایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۸۶۳
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۲۲۳۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۵۲۳۸
علیر ضا رضائی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۵۷۹۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
ثریا رضائیان فرد کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۵۹۲
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۰۸۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۹۷۸۷