جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۰۸ نتیجه پیدا شد.
اسماعیل رنجبر کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۱۵۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۰۴۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۳۵۳۷۰
علی رهام کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۳۴۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۲۰۰۵
علی اکبر روناسیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۵۰
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۳۵۱۳۵۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۱۲۴۸
امیر رئیس وندی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۶۴۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۲۳۷۰
علی زارعی فر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۹۹۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۷۹۴۴
فرزاد زکیان خرم آبادی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۵۱۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۰۰۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۹۵۶۹۰۰
داود ساکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۵۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۱۴۰۸
عبدالرضا سبزی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۷۵۳۸۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۸۵۰۷۱۸
اصغر سپه وند کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۸۵۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۶۲۷۹۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۹۲۲۴۹۸
حشمت اله سرلک کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۴۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۱۵۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۵۶۵
یدالله سرلک کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۵۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۲۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۶۹۶۶
محمد سرلک کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۵۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۴۵۲۸-۰۹۱۶۳۶۴۷۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۳۷۶۶۴۶۶۳۴