جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۰۸ نتیجه پیدا شد.
عبدالرضا صیادمنصور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۶۹۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۱۵۵۹
حسن صالحی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۹۶۸۳
سارا صیدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۰۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۳۳۶۸
تلفن همراه: ۰۹۳۵۸۷۲۵۲۴۶
مجید طاری کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۶۰۰۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۱۹۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۴۱۴۳
مسعود طاهری نیا کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۷۳۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۰۳۱
محسن طرهانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۳۲۸۷
علی محمد طیرونی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۳۴۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۵۱۹۰۶
رامین طهماسبی نادری کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۵۶۳۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۱۱۷۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۵۳۹
حمیدرضا عبداللهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۷۸۹۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۸۹۴۸
احمد عبدی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۶۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۱۳۹۹
شهناز عبدی پور وسطی کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۷۵۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۲۶۳۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۶۹۸
محمدرضا عبدی فریادرس کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۷۲۶۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۲۱۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۱۴۱