جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
علی کیامهر کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۸۰۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۰۸۴۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۷۰۹۲
حسن کاوسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۳۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۵۲۶۷۱
شهرام کدخدائی کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۴۷۶۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۲۴۱۴۲۶۰۴۱۲-۰۶۶۲۳۵۳۳۱۳۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۳۱۷۴
غلامحسین کردی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۶۸۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۶۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۴۹۳۱
افشین کردستانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۳۴۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۵۲۶۰
علی کرمیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۸۰۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۳۹۳
حسین کریمی راد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۵۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۵۶۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۹۰۹۴
مهدی کماسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۴۱۸۰
زینب کیهان پور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۴۰
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۰۴۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۴۷۲۸
محمود کوچتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۳۵۳۷۸۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۱۴۰۰۷
امنه کوشکی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۹۴۶۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۱۵۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۴۵۰
مریم کوشکی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۸۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۶۲۲۳۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۱۶۴۹۹