جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۰۸ نتیجه پیدا شد.
حمیدرضا بهرامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۸۲۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
سیامک بهرامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۶۷۹
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۰۲۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۷۷۱۶
عبدالرضا بهزادیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۷۲۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۸۱۱۳
بیژن بهینه کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۳۴۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۳۵۵۶
علی بواسحاق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۰۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۶۱۰۴۳۴
سجاد بوالحسنی کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۳۷۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۹۸۰۳۳۰۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۰۳۳۰۹۰
سعدی پدرام کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۴۷۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۱۷۰
رضا پیریائی کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۹۳۹۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۳۱۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۱۳۲۸
عباس پیریائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۱۶۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۴۶۷۴
علی پیرحیاتی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۱۸۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۹۱۳۰۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۱۰۴۹۸
علیرضا پورجمشید کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۳۲۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۵۷۰۲
فیروز پوررشنو کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۸۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۳۴۰۹۱