جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۲۳۷۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۳ نتیجه پیدا شد.
محمد بیرانوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۰۸۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۴۶۱
میرحسن بیرانوند کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۱۲۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۶۲۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۳۷۲۴
ولی بیرانوند کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۹۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۳۴۴۹۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۸۹۹۰
فرزین برجاس کارشناس حقوق خانواده (تعیین نفقه)
شماره پروانه: ۱۴۲۱۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۰۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۹۶۵۹۱
وحید بیرجندی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۳۸۷۰
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۱۲۶۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۰۳۳۲
راضیه برفی کفراج کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۵۹۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۴۲۵۱۹
تلفن همراه: ۰۹۰۱۶۶۴۷۸۹۶
علی بینش کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۵۵۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۸۹۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۲۶۴۲
زمانی بهاروند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۷۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۶۰۶۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۰۱۶۷
محمد بهاروند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۰۳۱
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۱۱۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۱۴۹۷
محمدحسن بهداد کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۱۷۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶-۳۳۲۰۸۲۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۳۵۱
حمیدرضا بهرامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۸۲۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
عبدالرضا بهزادیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۷۲۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۸۱۱۳
بیژن بهینه کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۳۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۳۴۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۳۵۵۶
علی بواسحاق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۰۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۶۱۰۴۳۴
علی پارسا کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۴۰۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۵۱۷۰۷ _ ۰۶۶۴۲۵۱۴۷۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۱۷۰۷
سعدی پدرام کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۳
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۴۷۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۱۷۰
رضا پیریائی کارشناس امور بیمه
شماره پروانه: ۹۳۹۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۳۱۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۱۳۲۸
عباس پیریائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۱۶۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۴۶۷۴
علی پیرحیاتی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۱۸۸۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۹۱۳۰۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۱۰۴۹۸
علیرضا پورجمشید کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۳۲۰۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۵۷۰۲
فیروز پوررشنو کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۸۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۳۴۰۹۱
ایرج پولادوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۲۸۵۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۲۵۰۲۵
علی احمد ترابی گودرزی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۷۷۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۹۳۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۷۰۰۰۴۲
بهروز ترکاشوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۸۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۳۷۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۳۴۲۸
یحیی تنه کار کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۶۴۰۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۷۲۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۹۱۷۷۹
مهدی تنه کار کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۵۳۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۴۴۹۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۹۵۳۸۶
حسین توکلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۴۳۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۸۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۲۱۰۳۰
فاضل توکلی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۶۲۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۲۰۱۰۱۵
ابراهیم جاپلقی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۷۰۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۲۲۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۰۳۲۰
رحیم جافری کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۸۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۹۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۳۵۱۲۵
نسرین جافریان کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۷۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۱۷۰۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۸۲۴۵
صحبت اله ج رشنو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۶۴۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۳۲۵
مجتبی جعفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۹۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۱۱۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۱۸۱۵
حسین جمشیدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۱۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۴۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۴۱۷۲۵۳
مرضیه جنانی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۳۳۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۲۸۹۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۲۶۴۳
فردین جهانی چگنی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۵۰۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۷۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۱۳۹۸
حمزه جوادی علمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۱۴۸
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۲۵۱۵
وحید چگنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۷۰۱۷۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۷۰۱۷۹۹
سیدمحسن حیات الغیبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۱۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۲۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۳۳۰
جلال حاجبی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۷۵۴۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۱۲۶۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۳۶۵۶
رضا حامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۸۸
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۵۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۲۸۰۱
مرتضی حدادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۷۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶-۴۲۴۴۵۹۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۹۸۱۳۲
داریوش حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۰۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۱۷۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۲۹۸
کوروش حیدری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۱۹۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۱۳۰۷
نصیر حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۴۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۱۰۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۳۹۵۱۴
امیر حیدری جمشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۱۹۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۲۸۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۲۲۹۳
مصطفی حیدر ی مقدم کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۰۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۲۲۳۴۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۴۸۹۸
ایرج حیدروند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۵۵۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۳۱۹۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۱۹۴۵
حسین حسین پورچشمه کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۲۸۶۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۴۶۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۰۴۰۱۰
جواد حسن زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۳۰۳
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۹۹۲۹۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۵۲۲۸۹