جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۲۳۷۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۳ نتیجه پیدا شد.
زینب کیهان پور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۴۰
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۰۴۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۴۷۲۸
محمود کوچتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۳۵۳۷۸۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۱۴۰۰۷
امنه کوشکی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۹۴۶۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۱۵۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۴۵۰
مریم کوشکی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۸۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۶۲۲۳۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۱۶۴۹۹
علی کولیوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۹۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۷۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۹۹۰۱۰
محمد حسین گازرپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۱۹۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۳۵۱۲۷۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۲۵۵۴
محمد یگانه کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۴۷۱۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۱۵۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۱۱۶۳
امیر گراوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۲۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۷۴۵۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۴۵۸۹
زهرا گراوند کارشناس حقوق خانواده (تعیین نفقه)
شماره پروانه: ۶۴۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۵۷۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۴۴۲۸۳۸
فاطمه گراوند کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۹۰۹۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۸۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۳۶۷۷۳۰۴۸۶
محمدشریف گراوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۴۹۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۸۵۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۳۶۸۶
مصطفی گراوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۷۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: رومشکان
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۳۵۶۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۳۹۲۳
اسیه گودرزی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۵۶۱۸
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۴۴۴۸۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۳۹۵۱۵۰۵۱۳
سعید گودرزی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۲۳۴۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۳۸۸۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۰۴۵۲
غلامرضا گودرزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۴۱۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۶۰۵۶۶
مهدی گودرزی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۷۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۳۸۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۲۹۱۷۷
مهناز گودرزی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۹۰۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۷۲۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۸۲۵۰۱
پروین گودرزی یعقوبی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۶۷۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۱۲۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۹۷۳۵۹
علیرضا لدنی زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۲۶۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۸۶۳۳۱۲۶۱۱۷
تلفن همراه: ۰۹۳۹۷۱۰۶۲۳۰
حجت اله لشنی زند کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۹۰۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۴۸۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۴۳۳۷
لطیف لطیفی حسین آبادی کارشناس باستان شناسی و حفاظت آثار باستانی
شماره پروانه: ۳۵۸۸
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۶/۲۵
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۷۲۲۳۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۴۴۸۶
بهرام مارابی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۴۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۴۴۴۲۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۶۸۸۵
لیلا مارابی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۵۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۴۴۴۲۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۵۴۲۳
حمید ماله میر کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۷۳۱۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۷۱۹۴۳
حمیدرضا متین فر کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۵۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۱۱۲۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۵۰۹۶۹
سید محمد مهدی محبوبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۱۹۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۳۵۰۰۹۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۶۳۵۵
ابوذر محمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۹۰۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۳۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۴۲۳۳
مجتبی محمدی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۹۰۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۵۳۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۸۳۷۱
داود محمدیانی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۶۵۸۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۴۰۴۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۹۸۰۵۲
سعید محمدزاده کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۳۵۹۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۴۹۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۷۴۷۰
مجتبی محمدی ورمزیار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۶۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۴۹۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۵۳۱۵۸۵
مسعود محمودی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۹۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۵۴۲۴۳۲۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۰۶۰۵۰۶۹۶
امین مرادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۹۲۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۶۳۹۴۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۳۹۴۱۰
عابد مرادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۴۰۷
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۴۱۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۲۸۱
علیرضا مرادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۷۷۸۷۳۲۴۹
تلفن همراه:
فیضیه مرادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۷۱۴۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۰۹۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۰۹۶۲
قاسم مرادی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۰۱۸۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۱۰۹۵۸-۰۶۶۱۴۲۱۳۲۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۱۹۹۸
مراد مرادی کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۷۲۶۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۵۹۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۸۹۴۰
صادق مرادزاده کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۱۸۸۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۴۰۳۳
تلفن همراه: ۰۹۳۸۷۰۴۳۴۸۹
یاسر میربیک سبزواری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۶۷۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۳۵۸۷
بهرام میردریکوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۵۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۵۵۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۸۹۳۲
کورش میرزاوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۵۷
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۴۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۷۳۲۲
سیاوش میرزائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۶۳۳
اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۳۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۰۲۷
صادق مرزبان کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۱۵۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۷۰۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۴۳۸۸
علی مرزبان کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۸۷۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۲۴۳۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۸۷۱۰۸
مرتضی مظفری کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۵۰۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۴۴۱۷۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۳۱۳۹
عبدالمحمد معظمی گودرزی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۳۰۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۲۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۲۷۳۴
مجتبی مقدسی کارشناس امور بیمه
شماره پروانه: ۱۰۱۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۳۵۳۴۲۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۴۸۲۴
منصور مقدسی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۸۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۹۳۶۰۹۱۷۷۴۱ _ ۰۶۶۴۲۵۳۵۱۷۶
تلفن همراه: ۰۹۳۶۰۹۱۷۷۴۱
محمود ملکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۰۱۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۸۸۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۶۰۴۰۲