جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
اسداله ابدالی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۴۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۹۴۳۰
روح انگیز ابدالی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۸۳۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۵۶۱۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۴۳۵۷
مسلم ابدالی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۹۲
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۴۲۹۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۷۵۸۲
محمدعلی ابراهیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۳۴۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۵۵۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۲۰۵۹
ماشاالله ابوالحسنی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۴۳۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۲۱۳۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۸۴۸۷
رضا ابوالفتحی زاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۶۶۵۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۶۱-۰۲۱۲۲۹۱۱۹۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۶۵۷۶۳
داود احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۵۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۳۱۸۳
عادل احمدیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۰۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۲۹۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۷۰۴۲۴۵
علی اداوی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۳۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۴۸۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۴۲۴
مصطفی یاراحمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۲۴۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۳۰۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۳۵۶۴۶۵۴۴۳
ایوب ایرانشاهی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۶۰۱۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۹۹۸۶
محمد ارشادی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۷۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۶۷۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۰۰۹۵
غلامعباس اروان کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۷۵۶۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۲۵۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۰۳۸۴
داریوش آزادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۷۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۱۳۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۰۸۲۷
شهرام آزادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۸۶۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۹۸۳۴
امید آسترکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۵۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۳۹۹۱۶۲۳۹۱
مرجان اسدی کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۳۲۳
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۱/۲۱
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۰۵۱۲۰
کورش اسدی زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۲۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۰۶۹۷
فریبا اسکندری کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۳۳۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۴۶۹۷۸۷
نورمحمد اسکندری کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۲۷۲۱۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۱۲۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۰۴۰
یاسر اسلام پناه کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۰۳۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۲۴۰۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۹۳۲۶۶
علاءالدین اصغری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۵۳۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۴۳۷۹
تلفن همراه: ۰۹۳۰۳۰۱۷۹۸۰
نورالدین اعتمادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۶۰۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۲۴۶۲
مرتضی افتخاریان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۱۵۱۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۰۷۰۲
رضا افروغ کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۵۲۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۸۹۱۶
علی اکبریان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۴۷۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۸۴۵۷۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۵۷۰۲۸
فرامرز امیدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۶۵۴۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۰۷۷۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۸۵۴
فریدون امیدی نسب کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۲۴۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۷۵۲۱۵۲
ام البنین امیری کارشناس ‫گیاه پزشکی
شماره پروانه: ۶۹۸۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۳۷۹۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۳۸۶۸
امیر محمد امیری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۳۲۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۱۱۳۴
حامد امیری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۴۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۳۰۵۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۶۰۶۳
سارا امیری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲۷۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۲۲۲۳۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۱۳۷۶
شهرام امیری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۱۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۲۷۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۰۴۹۳
محمد امیری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۵۶۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۱۳۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۳۹۰۱
امید امرایی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۶۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۶۵۱۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۱۵۵۷
سیاوش امرایی کارشناس ‫اشیاء عتیقه و موزه‌ای
شماره پروانه: ۴۲۹۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۱۶۷۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۶۱۴۵
علیرضا انگیزه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۲۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۹۰۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۹۳۷۶
مسعود بابایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۷۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۳۳۲۴۱۶۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۱۶۸۹
عزت الله بیاتی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۱۰۷۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۰۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۹۲۳
بهرام بارانی بیرانوند کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۷۲۹۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۹۲۴۲۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۵۶۶۲۹۸
بهزاد بازوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۲۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۷۰۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۴۸۶۶
مسعود بازوند کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۶۱۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۵۲۱۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۱۱۰۹۶
همایون بازوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۱۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۵۲۱۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۹۸۴۶۶
محمد باقری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۹۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۷۳۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۳۵۱۵
سعید باقری یگانه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۵۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۱۸۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۱۳۴۲
بهرام باقرنژاد کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۳۶۵۵۷۶
احمد بختیاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۷۸۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۲۶۸۶
شهرام بیرانوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۸۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۷۴۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۱۱۷
فاطمه بیرانوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۴۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۹۵۶۶۳۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۶۶۳۲۳
قباد بیرانوند کارشناس آمار
شماره پروانه: ۶۷۱۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۷۳۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۳۶۶۵
محمد بیرانوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۳۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۰۸۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۴۶۱
میرحسن بیرانوند کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۱۲۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۶۲۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۳۷۲۴
ولی بیرانوند کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۹۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۳۴۴۹۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۸۹۹۰
فرزین برجاس کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۴۲۱۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۰۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۹۶۵۹۱
وحید بیرجندی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۳۸۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۱۲۶۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۰۳۳۲
راضیه برفی کفراج کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۵۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۴۲۵۱۹
تلفن همراه: ۰۹۰۱۶۶۴۷۸۹۶
علی بینش کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۵۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۰۸۹۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۲۶۴۲
مهرداد بهاری کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۶۵۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۲۸۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۲۰۹
زمانی بهاروند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۷۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۶۰۶۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۰۱۶۷
محمد بهاروند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۰۳۱
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۱۱۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۱۴۹۷
محمدحسن بهداد کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۱۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶-۳۳۲۰۸۲۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۳۵۱
حمیدرضا بهرامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۸۲۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
عبدالرضا بهزادیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۷۲۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۸۱۱۳
بیژن بهینه کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۳۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۳۴۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۳۵۵۶
علی بواسحاق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۳۰۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۶۱۰۴۳۴
علی پارسا کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۴۰۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۵۱۷۰۷ _ ۰۶۶۴۲۵۱۴۷۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۵۱۷۰۷
سعدی پدرام کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۴۷۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۲۱۷۰
رضا پیریائی کارشناس امور بیمه
شماره پروانه: ۹۳۹۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۳۱۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۱۳۲۸
عباس پیریائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۱۶۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۸۴۶۷۴
علی پیرحیاتی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۱۸۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۹۱۳۰۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۱۰۴۹۸
علیرضا پورجمشید کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۳۲۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۵۷۰۲
فیروز پوررشنو کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۸۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۳۴۰۹۱
ایرج پولادوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۲۸۵۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۲۵۰۲۵
علی احمد ترابی گودرزی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۷۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۹۳۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۷۰۰۰۴۲
بهروز ترکاشوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۸۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۳۷۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۳۴۲۸
یحیی تنه کار کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۶۴۰۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۷۲۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۹۱۷۷۹
مهدی تنه کار کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۵۳۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۴۴۹۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۹۵۳۸۶
حسین توکلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۴۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۸۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۲۱۰۳۰
فاضل توکلی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۶۲۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۲۰۱۰۱۵
ابراهیم جاپلقی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۷۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۲۲۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۰۳۲۰
رحیم جافری کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۸۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۹۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۳۵۱۲۵
نسرین جافریان کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۷۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۱۷۰۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۸۲۴۵
صحبت اله ج رشنو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۶۴۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۳۲۵
مجتبی جعفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۱۱۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۱۸۱۵
حسین جمشیدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۴۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۴۱۷۲۵۳
مرضیه جنانی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۳۳۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۲۶۲۸۹۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۲۲۶۴۳
فردین جهانی چگنی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۵۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۷۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۵۱۳۹۸
حمزه جوادی علمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۱۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۲۵۱۵
وحید چگنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۷۰۱۷۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۷۰۱۷۹۹
سیدمحسن حیات الغیبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۱۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۲۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۳۳۰
جلال حاجبی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۷۵۴۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۱۲۶۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۳۶۵۶
رضا حامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۵۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۲۸۰۱
مرتضی حدادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۷۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶-۴۲۴۴۵۹۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۹۸۱۳۲
داریوش حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۰۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۱۷۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۲۹۸
کوروش حیدری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۱۹۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۱۳۰۷
نصیر حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۱۰۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۳۹۵۱۴
امیر حیدری جمشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۱۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۲۸۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۲۲۹۳
مصطفی حیدر ی مقدم کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۰۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۲۲۳۴۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۴۸۹۸
ایرج حیدروند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۵۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۳۱۹۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۱۹۴۵
حسین حسین پورچشمه کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۲۸۶۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۴۶۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۰۴۰۱۰
جواد حسن زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۳۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۹۹۲۹۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۵۲۲۸۹
سیدحسین حسن زاده فرد کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۴۳۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۷۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۲۴۳۴
علیرضا حسینی مقدم کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۳۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۳۲۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۴۳۲۵۵۷
افشین حسنوند کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۰۶۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۴۰۹۰۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۳۸۶۵
علی اصغر حسنوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۰۲۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۷۲۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۶۵۹۴۹
کامران حقی ابی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۵۴۲۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۳۹۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۰۲۰۴
صاحب علی حمیدی پور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۴۵۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۴۴۲۴
حمید رضا یخچی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۹۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۲۹۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۱۴۵۰
شاهپور خدائیان چگنی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۲۳۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۱۰۴۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۵۳۰۸
امیر خرم آبادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۰۳۰۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۳۰۱۷
داریوش خرمی راد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۶۶۱
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۲۶۹۲۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۵۴۸۰۷
شهاب خورشیدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۷۵۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۴۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۵۱۶۰
محمد خورشیدوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۲۰۲۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۸۷۸۳۱
حمید خوشناموند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۸۸۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۳۴۸۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۳۷۹۴
بابک دارابی گودرزی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۶۳۸۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۲۳۵۳۶۱۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۴۲۳۸
امین دالوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۸۰۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۱۰۷۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۶۳۹۹
محمد دالوند کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۲۸۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۵۱۵۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۵۷۰۱۵۲
مرتضی دالوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۳۵۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۳۲۲۸۹۰۷-۰۶۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۵۶۵۹
مسعود دالوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۲۳۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۱۳۴۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۱۳۷۸
علیرضا دانش فر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۵۶۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۳۸۸۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۴۹۱۹
محمد داودی زاده کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۸۵۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۷۱۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۱۲۹۱
سیروس دربندی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۰۸
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۸۸۶۰۷۸۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۲۰۱۹۵
مهدی دلفانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۷۶۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۶۳۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۹۶۰۹۵
هوشنگ دولتشاه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۹۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۳۷۳۷۶۶۹۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۵۲۹۴۷۹
افشین ذوالفقاری کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۶۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۹۶۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۶۱۶۷
بهرنگ رافع کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۹۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۲۶۲۴
علی رحیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۱۳۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۵۳۳
صادق رحمانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۴۲۰۲۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۹۳۰۰
عظیم رحمان سالاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۴۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۲۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۰۴۶
ستار رحمتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۴۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۶۳۵۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۵۰۹۳
مسعود رحمتی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۸۷۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۸۸۹۶
فریده رستمی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۷۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۰۴۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۶۱۸۸۹۵
سمیه رستمی پور کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۷۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۹۸۷۳
امین رشیدیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۱۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۳۱۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۰۸۲۶
محسن رشیدی باغی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱-۶۷۴۵۳۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۴۵۳۴۶۱
علیر ضا رضائی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۵۷۹۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
اسماعیل رنجبر کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۱۵۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۰۴۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۳۵۳۷۰
امیر رئیس وندی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۲۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۶۴۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۲۳۷۰
علی زارعی فر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۹۹۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۹۷۹۴۴
فرزاد زکیان خرم آبادی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۵۱۰۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۰۰۰۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۹۵۶۹۰۰
داود ساکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۶۲۵۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۱۴۰۸
عبدالرضا سبزی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۷۵۳۸۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۸۵۰۷۱۸
حشمت اله سرلک کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۴۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۱۵۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۵۶۵
یدالله سرلک کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۵۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۲۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۶۹۶۶
محمد سرلک کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۵۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۴۵۲۸-۰۹۱۶۳۶۴۷۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۳۷۶۶۴۶۶۳۴
اسماعیل سلیمان الیگودرزی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۹۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۲۸۸۳
شریف سهیلی نیا کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۷۷۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۵۴۶
اردشیر شاددل کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۲۵۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۱۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۸۸۵۹
محمد شیخ حسینی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۹۷۸
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۷/۲۳
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۴-۰۶۶۱۳۲۰۰۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۲۸۷۲
محمدرضا شیری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۲۴۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۳۴۱۶
حمیدرضا شیراوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۷۴۶۴۰۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۶۳۰۷۱۶
حاجی خان شیرخدا کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۱۰
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: رومشکان
تلفن موسسه: ۰۹۳۵۱۱۹۹۸۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۵۴۴۱
سجاد شهریار کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۳۷۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۹۸۰۳۳۰۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۰۳۳۰۹۰
علی اکبر شهریسوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۴۳۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۲۰۳۲
عبدالرضا صیادمنصور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۶۹۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۱۵۵۹
حسن صالحی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۹۶۸۳
سارا صیدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۰۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۳۳۶۸
تلفن همراه: ۰۹۳۵۸۷۲۵۲۴۶
مجید طاری کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۶۰۰۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۱۹۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۴۱۴۳
مسعود طاهری نیا کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۷۳۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۰۰۳۱
محسن طرهانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۳۲۸۷
رامین طهماسبی نادری کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۵۶۳۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۴۲۱۱۷۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۲۵۳۹
حمیدرضا عبداللهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۷۸۹۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۸۹۴۸
احمد عبدی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۶۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۳۶۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۱۳۹۹
شهناز عبدی پور وسطی کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۷۵۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۲۲۲۶۳۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۶۹۸
محمدرضا عبدی فریادرس کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۷۲۶۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۲۱۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۱۴۱
امین عبدی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۵۳۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۴۵۵۱
محمدعلی عرب کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۵۷۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه: ۰۶۶۶۴۲۲۱۰۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۱۳۱۵
گل نسا عزیزی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۳۱۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۰۱۴۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۴۶۴۸۶
محمد عزیزالهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۳۹۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۵۶۲۲
رضا عزیزی مقدم کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۹۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۶۰۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۶۰۶۷۸
نبی اله عسکریان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۵۸۰۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۰۲۱۶۱
علی علی پوری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۰۳۳۷۱
علی علی زاده کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۵۳۰۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۷۲۲۲۵۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۳۲۱۴
مرتضی علمی چگنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۵۵۲۳۹۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۴۱۵۰
راضیه غلامی کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۱۳۲۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۷۱۹ _ ۰۶۶۳۳۲۰۶۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۷۷۱۹
مسعود غلامی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۸۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۷۷۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۱۴۹۹
نادر غلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۷۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۳۸۱۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۱۰۵
فیروز فاضلی یوسفوند کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۷۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۲۲۶۷۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۰۲۵۴
محمد سجاد فتح الهی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۳۷۹
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۲۲۲۳۳۱
تلفن همراه: ۰۰۹۱۶۳۶۷۵۴۹۶
حمید فتحی مهاجر کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۰۱۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دلفان
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۳۴۶۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۲۱۶۷
شهاب فرج الهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۹۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: سلسله (الشتر)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۹۸۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۷۹۹۰۷
علی جعفر فرهادیان کارشناس لوازم خانگی و اداری
شماره پروانه: ۶۷۸۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۷۳۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۶۱۶۳
محمد فرهمند کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۴۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۳۶۵۲
یوسف علی فیضی کمره کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۸۸۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۵۵۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۱۴۶۸
سکینه فلاحیان حسن آبادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۰۳۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۲۹۲۹۳۶
داود فولادوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۸۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۵۵۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۳۲۸۲
مهدی قائدرحمتی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۳۸۱۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۰۴۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۸۱۰۷۱
حمید قائمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۲۷۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۴۰۵۲۱
فرزاد قنبری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۷۲۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۴۳۸۲۹
مراد قنبری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۰۲۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۳۲۹۱
روح اله کاظمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۸۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۳۱۹۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۷۵۰۵
حبیب اله کاکولوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۸۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۸۲۳۶۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۵۹۱۶۰۲
علی کیامهر کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۸۰۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۰۸۴۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۷۰۹۲
حسن کاوسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۳۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۵۲۶۷۱
شهرام کدخدائی کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۴۷۶۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۲۴۱۴۲۶۰۴۱۲-۰۶۶۲۳۵۳۳۱۳۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۳۱۷۴
غلامحسین کردی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۶۸۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۶۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۵۴۹۳۱
افشین کردستانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۱۳۴۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۵۲۶۰
علی کرمیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۸۰۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۰۳۹۳
حسین کریمی راد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۵۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۵۶۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۱۹۰۹۴
مهدی کماسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۴۱۸۰