جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۸ نتیجه پیدا شد.
عظیم صادقی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۵۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۳۰۸۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۷۹۵۳۷۲
احمد صداقت جو کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۱۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۶۲۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۴۳۰۰۹
سید نعمت اله صمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۵۰۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۵۶۱۳
سیف الله طاهری قاید شهباز کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۳۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۳۳۳۴۹۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۸۰۳۵۶
ابوالقاسم عزیزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۱۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: دهدشت
تلفن موسسه: ۰۷۴۴۳۲۲۰۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۶۴۰۰۱۲
خیراله عزیزی صدر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۱۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۰۳۷۷
علی فضل عزیزی ناصرآباد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۷۸
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۶۳۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۲۲۵
احسان عسکری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۳۲۴۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۲۲۵۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۴۸۹۰
فیروز عسکری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۴۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۲۲۲۳۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۵۱۴۶۷
محسن عسکرپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۴۷۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۶۹۶
مجید علی پور تل زالی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۶۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۱۳۳۳۲۷۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۹۷۵۸
نویداله عمادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۳۴۰۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۵۹۵۹۸
فریبرز عوض زاده فتح کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۶۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۳۳۳۳۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۲۸۶۷۸
لیلا غریب اردکانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۴۶۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۴۳۲۷۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۲۷۶۲
عیسی غندی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: کهگیلویه (دهدشت)
تلفن موسسه: ۰۷۴۴۳۲۶۲۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۴۰۶۸۵
محسن فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۶۵۸۲۰
علی اصغر فاضلی مستخدم کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۵۱۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۲۲۹۱۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۴۷۴۴
افشین فتحی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۳۳۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۴۳۵۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۰۱۷۲۸
قائم فرهادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۳۴۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۴۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۴۶۷
مجید قبائی سوق کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: دهدشت
تلفن موسسه: ۰۷۴۴۳۳۸۷۲۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۹۵۰۱۳
معصومه قرائتی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۰۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۳۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۵۴۳۶
صدیقه قیصری زردک کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۸۶۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۲۳۰۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۴۲۶۹
اسماعیل کاظمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۴۳۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۸۰
سید ابوطالب کمالی سی سخت کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۵۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۳۷۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۵۰۰۸۰
محمد کوشاپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۷۲۴۸۰
هادی متصدی زرندی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۴۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۱۹۴۱۲
یاسر محمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۲۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۳۲۵۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۹۳۷۴۷
عزت الله محمدی چشمه گل کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۹۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۰۵۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۰۲۲۷
قاسم محمدی فتح کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۴۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: گچساران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۹۵۴۳۰
نعمت اله مرتضوی کوشک کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۸۹۵