جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۰ نتیجه پیدا شد.
علی کاظمی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۹۳۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۸۹۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۷۳۴۲
سینا کاظمیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۵۸۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۱۱۶۰۳۸۵۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۴۷۰۵۴
اعظم کیانی نجف اباد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۴۲۴۰۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۵۷۱۳۱
مجتبی کاوسی کوشکی کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۲۷۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۳۳۷۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۷۲۶۱۰
مینا کریمی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۹۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۳۱۰۹
تلفن همراه: ۰۹۳۷۶۳۹۰۳۲۷
مجتبی کفایتی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۳۵۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۳۳۱۷۰
مهدی کیوان نژاد کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۹۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۸۱۲۶۹۰ _ ۰۵۸۳۲۷۳۱۲۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۱۲۶۹۰
آرش گواهی کلاته سنجری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۹۰۹۰۹۶۶ _ ۰۵۸۳۱۵۰۰۹۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۰۹۰۹۶۶
محمدرضا لعل جواهری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۶۵۸
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۴۵۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۶۲۱۹۷
محمود مجرد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۵۰۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۳۹۱۸۴۸۱۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۸۱۷۱
مسعود محبی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۱۲۵
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۰/۰۴
وضعیت: غیرفعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۹۱۵۸۰۲۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۹۱۵۸۰۲۸۷۳
حوا محمدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۶۷۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۷۷۵۷
فیض اله محمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۲۴۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۴۸۰۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۱۶۴۲
زهرا محمدزاده تیتکانلو کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۴۹۵۶
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۲۱۴۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۰۱۰۵
اردلان محمدی کوشکی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۶۲۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۲۳۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۷۱۵۷
محمدعلی مدبرپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۷۹۶۹۴
بهنام مراد زاده فرو تقه کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۹۱۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۸۸۹۵۸۲۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۴۴۶۵۶
سیدوجیه اله میرعلوی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۱۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۳۳۶۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۷۱۱۴۸
احسان مکرمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۴۰۷۸۱
مرتضی مکرمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۴۲۲۲۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۰۰۴۱
خداکرم ملایی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۶۶۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۳۱۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۲۷۴۵
علی مهرآئین کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۹۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۲۱۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۷۳۲۳
جواد موحدی مطلق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۴۱۷۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۷۴۱۹۴۴
شیردل نیازی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۷۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۸۴۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۰۳۵۹
علی نام درست کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۱۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۷۳۲۲۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۱۵۵۰۵
سهیل نشأت کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۱۱۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۱۸۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۷۷۱۳
حسن نصرتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۴۱۸۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۸۰۳۷۷
حمیدرضا نیک اختر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۱۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۴۰۲۸
محمد حسن نوبخت کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۴۵۲۰
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۳/۱۸
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۹۲۴۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۶۱۲۴
نورعلی نوری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: غیرفعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
محمد نوری گنجدان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۸۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۰۶۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۷۲۴۵
حامد همت افزا کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۸۵۰۱۸۷۳
حسن وحید کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۸۱۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۳۳۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۰۸۴۵
زکیه وحیدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۳۶۹۵۵۵۴۶۲ _ ۰۹۳۶۹۵۵۵۴۶۲
تلفن همراه: ۰۹۳۶۹۵۵۵۴۶۲
مهرداد وحیدی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۳۵۶۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۶۸۸۸۲۶۸