جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
سیدمحمدقاضی میرسعید کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: طالقان
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۴۷۲۵۷۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۴۵۷۱۱
سیدتقی میرسهیل کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۲۷۳۳
افشین میرلوحی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۴۰۹۲۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۹۴۲۸۴
سید حمید میرموسی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۲۳۶۴۸
رضوان اله مرندی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۷۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: طالقان
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۳۷۷۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۹۵۳۷۰
علیرضا مسعود خورسندی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۲۳۱۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۸۸۳۰۲۹۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۰۸۳۰۵
بهمن مظفری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۵۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۵۰۵۸۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۷۴۱۱۹
سامان مظفری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۳۰۶۲۵۳ _ ۰۲۶۳۲۵۳۸۸۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۶۲۵۳
رعنا معارف وند کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۲۶۳۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۳۴۶۵۵
تلفن همراه:
رحمت اله معتمد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۱۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۳۲۷۱۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۴۰۲۴۸
حسن معتمدی فر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۴۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۴۵۳۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۴۷۲۱۵
کوروش معدنی پور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۸۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۴۱۷۸۳