جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۶ نتیجه پیدا شد.
احسان حیدری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۵۱۲۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۲۱۲۷۰
رامین حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۰۸۲۱۸۴ _ ۰۷۱۳۶۳۱۲۱۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۲۱۸۴
محسن حیدری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۱۴۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۰۴۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۵۴۸۸
نصیب اله حیدری ارجلو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۹۶۰۲۷
حسین حسام پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۰۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۳۱۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۴۰۷۹
فاطمه حسنی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۱۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۸۲-۰۷۱۱۸۲۰۲۷۳۵-۶۲۰۳۸۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۸۲
رضا حسینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۶۱۲۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۰۳۶۹۵
سید عبدالرسول حسینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۸۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۲۱۱۹
سید محسن حسینی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۱۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۵۴۷۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۰۱۸۴۳
سید محمد هادی حسینی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۵۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۵۴۲