جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
احمد درویشی گراشی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۶۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۲۱۵۷۶
محمد دیلمی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۶۱۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۱۶۰۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۷۱۸۲۱
غلامحسن ده بزرگی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۲۲۰۱۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۶۳۸۲
محمد کریم ده بزرگی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۰۱۱
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: زرین دشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۶۹۷۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۹۹۲۶
امیرهوشنگ دهقان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۷۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۵۳۹۹۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۳۴۸۲
احمدعلی دهقانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۴۶۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۲۴۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۷۴۸۱۷
عباس دهقانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۱۱۷۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۷۱۶۱
محمد رضا دهقانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۰۹۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۳۱۴۰۳
حسام الدین دهقانیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۴۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۴۹۴۵۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۸۸۱۴۷
سمیه دهقان صفی ابادی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۶۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۰۰۵۷