جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
حوریه فروزان تبار کارشناس صنایع دستی
شماره پروانه: ۴۸۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۸۵۵۳
ناصر فکوری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۸۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۷۰۶۸۶
سیدحسین فلاحی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۸۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۸۸۲۰۲
پگاه فلک بلند کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۹۳۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۷۳۲۰۲۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۶۵۶۲۳
شهلا فهد پور کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۲۵۹۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
زهراء قادری کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۳۸۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۱۸۶۴۶ _ ۰۷۱۳۶۵۴۴۶۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۸۶۴۶
حسن قاسمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۲۳۶۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۳۰۵۴
یداله قاسمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۹۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۹۲۹۴
محمدمهدی قاسمی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۳۷۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۵۱۴۵
علی قاسمی اقباش کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۴۲۲۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۰۴۵۵۲۷