جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
ناصر فکوری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۸۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۰۳۶۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۷۰۶۸۶
سیدحسین فلاحی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۸۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۸۸۲۰۲
پگاه فلک بلند کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۹۳۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۷۳۲۰۲۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۶۵۶۲۳
شهلا فهد پور کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۲۵۹۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
احسان قادری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۴۷۶۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۳۵۸۰۹
زهراء قادری کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۳۸۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۱۸۶۴۶ _ ۰۷۱۳۶۵۴۴۶۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۸۶۴۶
حسن قاسمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۴۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۲۳۶۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۳۰۵۴
یداله قاسمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۹۲۹۴
محمدمهدی قاسمی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۳۷۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۵۱۴۵
محمد علی قاسمی ارنساء کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۵۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۰۴۴۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۵۷۹۷