جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۵ نتیجه پیدا شد.
سید عبدالرسول حسینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۸۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۲۱۱۹
سید محسن حسینی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۱۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۵۴۷۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۰۱۸۴۳
سید محمد هادی حسینی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۵۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۵۴۲
سیدمحمود حسینی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۶۲۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۲۰۱۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۵۱۸۳۲
آرش حسینیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۲۹۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۵۴۲۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۵۷۱۸۱
سیدعلی اصغر حسینی جهرمی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۵۴۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۰۰۰۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۷۸۶۴۷
علی اصغر حضرتی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۴۲۰۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۴۱۱۲
ابراهیم حفار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۷۳۱۳
فاطمه حقانی فر کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۷۳۵۶
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۶۷۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۵۷۹۵
یعقوب حق پرست کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۸۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۳۴۳۸۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۰۲۵۱۱
فرزاد حق پرست کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۷۵۸
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۸۱۲۲۵۴۴۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۷۲۰۱
فاطمه حق شناس کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۹۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۳۳۶۴۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۴۳۶۵۸