جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۶ نتیجه پیدا شد.
مهدی فارسی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۵۵
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۳۱۲۲۱۱۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۸۱۸۹
لیلا فاطمی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۳۰۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۱۲۳۳۹۱-۰۷۱۱۷۲۶۷۷۱۱
تلفن همراه:
فهیمه فانی کارشناس ایرانگردی و جهانگردی
شماره پروانه: ۵۸۰۵
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۶۲۴۱۸۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۷۸۸۹۶
احمد فتحی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۳۹۱۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۸۱۴۰
حسین فتحی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۳۹۸۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۸۴۰۴
نبی اله فتحی باصری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۵۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۷۱۲۶
محمد فدائی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۴۲۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۶۴۴۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۹۵۱۹۰
مریم فرجادیان کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۳۴۱۴۸
محمود فرج پور کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۶۴۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۸۳۷۹
طاهره فرد کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۵۵۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۳۲۵۷۶۴
تلفن همراه: ۰۹۳۶۷۴۰۳۸۷۰
مهران فریدونی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۱۶۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۲۴۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۰۷۸۹۵
ژاله فرهادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۲۹۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۸۹۸۱۸