عبدالرسول قزلی جهرمی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۵۲۹۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۷/۲۲
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۰۶۶۱
رشته کارشناسی: روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی

  • درحال بروز رسانی