ابراهیم ناظمیان کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۷۷۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۳/۰۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۰۶۲۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۷۷۸۸
رشته کارشناسی: معماری و تزئینات داخلی
صلاحیت: -تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان -تطبیق وضعیت با (نقشه،قرارداد،ضوابط و مقررات و قدمت و نوع)مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان -تعیین میزان خسارت وارده به تزئینات ومعماری داخلی ساختمان -تهیه نقشه های معماری داخلی و تزئینات ساختمان -تهیه و رسیدگی به مقادیر کار و برآورد هزینه تزئینات داخلی
  • درحال بروز رسانی