اقدس رحمتی مازوکله پشته کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۸۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
استان: گیلان
شهر: رودبار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۱۲۹۳۷۳۱
آدرس موسسه: منجیل خیابان امام روبروی پارک شهر ساختمان آلتین طبقه اول دفتر وکالت