جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۷۱ نتیجه پیدا شد.
رامین احسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۵۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۴۶۶۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۶۳۷۹
احمد احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۷۶۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: سمنان
شهر: شاهرود
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۳۰۳۸۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۳۰۱۳۴
سعیدرضا احمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۲۵۲۴۲۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۴۰۰۸۴
سید محمد احمدپناه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۷۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۳۴۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۶۱۷۶
علی آذرپور کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۷۶۱
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۵۲۳۰۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۱۳۵۲۱
آرزو آزاده کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۶۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۴۳۳۹۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۱۷۱۰۷
محمد رضا ایزد بخش کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۸۹۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: گرمسار
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۴۲۲۵۶۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۲۷۶۳۲
محمود اسکندری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۲۳۳۳۹۶۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۹۲۹۰
ابوالفضل اشتهاردی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۷۴۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: سمنان
شهر: گرمسار
تلفن موسسه: ۲۲۵۷۶۱۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۰۹۷۳۰
حسن اعوانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۳۸۸۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۱۶۵۵۲
پوریا افضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
تلفن موسسه: ۰۲۳-۳۲۳۴۵۲۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۳۸۸۳۵
منصور اکبری فر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۴۳
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: دامغان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۵۲۴۳۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۲۵۴۶۲