جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۰ نتیجه پیدا شد.
محمدعلی ابراهیم زاده کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۰۷۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۹۱۴۷۷۰۶۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۳۵۳۸۱۷۸۵۴
حمید احمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۵۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۶۶۸۷۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۸۶۴۹۵
علی احمدی بفرویی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۶۱۳۶۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۱۳۰۶۹
محمدعلی آخوندی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۸۵۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۷۶۱۶۳۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۶۳۴۲
معصومه آذربو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۷۴۷۰۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۸۰۲۱۱
محمد آذرفر کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۷۰۵
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۱۲۲۳۴۸۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۱۳۳۲۶
کاوه ایرانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۴۹۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۶۲۴۲۶۷
تلفن همراه: ۰۹۳۳۵۹۲۷۶۸۴
علیرضا اسدی لاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۳۷۷۱۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۶۵۶۹۳
اکبر اسماعیلی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۵۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۵۸۷۷۶۲ _ ۰۷۶۳۳۶۸۹۲۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۸۷۷۶۲
سعید اسماعیلی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۳۳۶۶۳۱۱۸-۰۹۱۷۱۵۹۴۵۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۹۴۵۰۸
بهروز اسماعیلی نیا کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۱۶۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۰۷۶۱۶۶۶۲۷۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۳۴۴۴۷۶
وحیده اشفته کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۵۶
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن موسسه: ۳۳۵۱۲۵۷-۰۷۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۶۱۴۸۵۷