جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۸۱ نتیجه پیدا شد.
محمدرضا ابراهیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۱۹۱۰۷۳۲
حمیده احراری خلف کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۶۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۹۰۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۶۳۲۸
جعفر احمدپور کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۹۱۰۵۰۰۳۳۲۴ _ ۰۵۱۳۸۴۳۵۰۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۵۰۰۳۳۲۴
محمد یاقوتی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۹۲۱۷
محمد اکبری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۵۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۴۶۴۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۶۶۹۶
محمدرضا اکبری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۰۱۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۰۴۴۶
علیرضا امینی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۶۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۳۲۳۲۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۷۳۴۷
علیرضا امینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۳۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۱۲۶۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۰۳۴۴
محمدرضا امینی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۰۰۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۶۵۷۸
مهدی بیابانی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۵۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۸۶۲۱۸۰۶ _ ۰۵۶۳۲۶۲۳۱۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۶۲۱۸۰۶
رضا باقری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۳۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۳۲۹۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۹۶۷۰
حسینعلی بخشی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۵۲۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۷۷۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۳۷۶۲۷