جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۷۱ نتیجه پیدا شد.
غلامعلی ابراهیمی کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۳۱۸۶
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
تلفن موسسه: ۲۲۴۴۲۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۸۴۱۰۰۵
صمد ابراهیمیان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۱۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۳۴۳۲۴۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۶۷۲۸۰۲۵
اسماعیل ابراهیمی نیا کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۱۰۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۳۶۷۲۶۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۴۹۲۵۷۸
نعمت آبرون کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۲۰۵۵
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
تلفن موسسه: ۰۴۸۲۳۲۲۳۲۲۲-۰۴۱۱۳۸۱۵۲۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۷۵۸۳۱
محمد جواد اتابک اذر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۷۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: کشاورز
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۹۰۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۵۱۴۲۶
هیوا آتشبار کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۳۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۲۳۵۱۲۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۴۴۷۷۵۱
حسن احمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۱۵۰
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۴۴۸۷۵۷
شیماء احمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: اشنویه
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۴۶۲۵۸۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۶۶۷۸۸۰
صدیق احمدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۴۷۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: مهاباد
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۲۲۳۰۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۴۲۶۱۶۷
علی احمدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۰۹۱۴
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: پیرانشهر
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۴۲۳۱۹۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۴۲۲۸۳۸
سعید احمدآبادی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۲۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۳۴۳۹۲۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۶۴۷۸۹
صلاح الدین احمدی راد کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۱۸۲
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۴۲۳۲۹۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۴۴۲۲۵۰