جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۵۵ نتیجه پیدا شد.
مجید ابراهیمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: رفسنجان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۸۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۸۳۲
نرگس ابراهیمی کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۵۷۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴ ۲۵۱۹۰۷۵
تلفن همراه: ۰۹۳۶۷۷۹۷۳۴۲
محمد ابراهیمیان ریسه کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۲۲۲۵
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کرمان
شهر: رفسنجان
تلفن موسسه: ۰۳۹۱۵۲۳۲۸۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۹۱۲۵۱۱
محمدرضا ابراهیم خانی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۷۰۹۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۸۰۵۲۹
لونا ابراهیمی میمند کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۴۱۶۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۹۲۴۲۲۷۷۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۲۵۳۲۶
حمیدرضا ابوالقاسمی کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۵۹۸۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
احسان احسائیان کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۴۹۴
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۰۵۱۱۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۹۱۷۸۳
شهرام احمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۴۸۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: جیرفت
تلفن موسسه: ۰۳۴۴۲۲۱۵۰۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۴۶۹۰۴۰
زهرا احمد یوسفی امجز کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۷۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: جیرفت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۹۰۹۶۰
حمید آخوندی کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۸۴۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: رفسنجان
تلفن موسسه: ۰۳۹۱۴۲۲۶۶۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۳۹۷۰۲
منصوره ادهمی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۲۵۲۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۳۲۱۱۳۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۴۰۷۵۳۸
محسن آذین فر کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۷۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۱۱۷۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۰۸۵۲۶