جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۸۴ نتیجه پیدا شد.
ایرج پولادوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۲۸۵۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۲۵۰۲۵
علی احمد ترابی گودرزی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۷۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۹۳۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۷۰۰۰۴۲
بهروز ترکاشوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۸۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۵۲۳۷۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۷۳۴۲۸
یحیی تنه کار کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۶۴۰۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۷۲۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۹۹۱۷۷۹
مهدی تنه کار کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۱۵۳۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۴۴۹۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۹۵۳۸۶
حسین توکلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۴۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۴۸۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۲۱۰۳۰
فاضل توکلی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۲۶۲۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۲۰۱۰۱۵
ابراهیم جاپلقی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۷۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الیگودرز
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۲۲۲۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۶۰۳۲۰
رحیم جافری کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۸۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۰۹۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۳۵۱۲۵
نسرین جافریان کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۷۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۱۷۰۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۸۲۴۵
صحبت اله ج رشنو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۲۶۴۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۹۳۲۵
مجتبی جعفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۴۰۱۱۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۱۸۱۵