جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۷ نتیجه پیدا شد.
عظیم صادقی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۵۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۳۰۸۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۷۹۵۳۷۲
احمد صداقت جو کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۱۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۶۲۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۴۳۰۰۹
سید نعمت اله صمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۵۰۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۵۶۱۳
سیف الله طاهری قاید شهباز کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۳۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۳۳۳۴۹۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۸۰۳۵۶
ابوالقاسم عزیزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۱۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: دهدشت
تلفن موسسه: ۰۷۴۴۳۲۲۰۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۶۴۰۰۱۲
خیراله عزیزی صدر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۱۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۳۰۳۷۷
علی فضل عزیزی ناصرآباد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۷۸
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۳۶۳۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۲۲۵
احسان عسکری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۳۲۴۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۲۲۵۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۴۸۹۰
فیروز عسکری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۴۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۲۲۲۳۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۵۱۴۶۷
محسن عسکرپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۴۷۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۶۹۶