جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۰ نتیجه پیدا شد.
محمود مجرد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۵۰۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۳۹۱۸۴۸۱۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۸۱۷۱
مسعود محبی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۱۲۵
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۰/۰۴
وضعیت: غیرفعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۹۱۵۸۰۲۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۹۱۵۸۰۲۸۷۳
حوا محمدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۶۷۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۷۷۵۷
فیض اله محمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۲۴۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۴۸۰۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۱۶۴۲
زهرا محمدزاده تیتکانلو کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۴۹۵۶
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۲۱۴۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۰۱۰۵
اردلان محمدی کوشکی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۶۲۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۲۳۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۷۱۵۷
محمدعلی مدبرپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۷۹۶۹۴
بهنام مراد زاده فرو تقه کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۹۱۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۸۸۹۵۸۲۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۴۴۶۵۶
سیدوجیه اله میرعلوی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۱۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۳۳۶۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۷۱۱۴۸
احسان مکرمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۴۰۷۸۱
مرتضی مکرمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۴۲۲۲۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۰۰۴۱
خداکرم ملایی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۶۶۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۳۱۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۸۲۷۴۵