جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
بهروز مرادی ناصر کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۷۷۰۱۲۹۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۶۸۴۵۹
علیرضا مردانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۱۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۹۸۴۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۵۵۸۱
پرویز میرزایی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۴۵۱۰
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۲۲۷۲۶۷۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۳۰۲۵۷
علی میرزائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۵۹۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۳۰۱۸۶
سیدمحمدقاضی میرسعید کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: طالقان
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۴۷۲۵۷۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۴۵۷۱۱
سیدتقی میرسهیل کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۲۷۳۳
افشین میرلوحی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۴۰۹۲۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۹۴۲۸۴
سید حمید میرموسی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۲۳۶۴۸
رضوان اله مرندی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۷۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: طالقان
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۳۷۷۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۹۵۳۷۰
علیرضا مسعود خورسندی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۲۳۱۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۸۸۳۰۲۹۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۰۸۳۰۵