جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
علی سخن پرداز کارشناس باستان شناسی و حفاظت آثار باستانی
شماره پروانه: ۳۵۳۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۶۱۹۷
سیه فرشته سعادت کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۸۶۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۸۱۷۱۲۰-۰۹۱۷۱۸۲۱۴۹۲-۰۷۸۲۲۲۲۱۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۱۷۱۲۰
علی محمد سیف زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۹۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۲۲۳۲۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۰۷۵۵۸
سعید سلطانی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۳۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۹۵۴۲۹
محمود سلطانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۶۰۷۸۵
سیدعلیرضا سلیمان پور کارشناس امور بیمه
شماره پروانه: ۵۴۳۵
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۴۳۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۱۵۴۲
اکرم سلیمان زاده کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۹۴۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۰۴۰۹۹
رحمن سمیع پور کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۴۶۲۷
بهادر سواد پور کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۷۳۰۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۱۷۲۲۳۰۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۲۴۱۰
سلمان سورغالی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۱۱۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لامرد
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۷۳۶۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۵۱۱۸۰