جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
محمدصادق قاسم زاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۸۲۴۲۷
سارا قانعی نژاد کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۰۱۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: زرقان
تلفن موسسه: ۰۷۱۲۴۲۲۳۷۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۰۱۶۷۴۷
فیروز قجری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۰۷۰۰۱۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۷۰۰۱۲۰
محمدجواد قدرتی تزنگی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۳۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۴۲۹۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۲۷۴۶
احمد قربانی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۸۳۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۰۲۵۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۹۹۹۵
مرتضی قربانی فرد کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۲۹۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۷۱۱۵۴۵۶۲۷۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۰۹۶۲۷
عبدالرسول قزلی جهرمی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۵۲۹۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۰۶۶۱
علیرضا قضاوتی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۲۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۲۲۳۸
محمدرضا قلی زاده کارشناس ‫اشیاء عتیقه و موزه‌ای
شماره پروانه: ۴۱۳۰
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۲/۰۱
وضعیت: عدم تمدید
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۳۶۱۴۹-۰۷۱۱۷۲۳۰۳۴۷
تلفن همراه:
مژگان قلی زاده کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۵۹۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۲۳۴۶