شرایط ثبت درخواست شکایت

  1. در ثبت درخواست شکایت، نسبت به صحت و دقت اطلاعات وارد شده شاکی و مشتکی عنه اطمینان حاصل شود در غیر اینصورت، مسئولیت آن با درخواست کننده خواهد بود.
  2. تعهد می‌نمایم در اولین مراجعه به مرکز استان در مهلت مقرر، اصول مدارک بارگذاری شده در شکواییه را همراه داشته باشم.
  3. اینجانب با آگاهی کامل از شرایط مندرج در این شکواییه و احتمال عدم حاکمیت در مورد شکایت و  تایید صحت مطالب و مدارک پیوستی و عدم امکان استرداد وجوه پرداختی این شکواییه را تکمیل و ارسال نمودم.

ثبت شکایت ثبت شکایت

- در ثبت درخواست شکایت، نسبت به صحت و دقت اطلاعات وارد شده شاکی و مشتکی عنه اطمینان حاصل شود، در غیر این صورت، مسئولیت آن با درخواست کننده خواهد بود.
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
پیش نویس
مشخصات شاکی
در صورت حقوقی بودن شماره همراه نماینده
مشخصات مخاطب شکایت
مشخصات موکل
/ /
مشخصات شکایت
جستجو
/ /
محدودیت ۱۰ مگابایت
بیش از یک فایل را با فرمت zip ارسال کنید
پرداخت نشده
۱,۰۰۰,۰۰۰
ریال