محاسبه ماده ۱۱ تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه

محاسبه

مبلغ ارزیابی
حق الزحمه کارشناسی (تکنفره)
حق الزحمه کارشناسی (هیئتی)
حق الزحمه تعیین اجاره بها (تکنفره و هیئتی)