جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۶۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۷۱ نتیجه پیدا شد.
محمدجواد طناز کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۹۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۹۲۱۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۷۹۰۳۱۱
مهدی طهماسبی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۸۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۴۵۱۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۵۲۱۹
عماد طهماسبی نگهداری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۴۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: نی ریز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۰۴۷۴۵
حسام ظاهری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۵۳۷۵
ابراهیم عابدی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۷۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۵۳۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۹۲۵۵۹
الهه عابدی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۸۴۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۰۶۷۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۵۲۰۰۹
سیدسجاد عباسی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۷۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: قیروکارزین
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۵۲۴۲۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۰۴۲۸
سید مرضیه عباسی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۴۴۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۲۸۳۳۴۲۲۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۶۳۳۰۵
پیام عباس زاده کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۸۲۲۸
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۲۶۰۵
سیروس عباسی محمدزمانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۰۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۸۰۶۰