جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
غلامحسین هوشمندسروستانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۱۹۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۶۲۰۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۴۹۵۱
عباس واقفی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷
علی یوسفی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۵۹۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۱۷۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۶۳۰۷
رضا یوسفی نیا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۱۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۴۱۳۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۷۲۱۹
محمد هادی یوسفی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۷۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۵۳۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۳۲۷۵۰۶
ابراهیم وفائی سعدی کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۳۷۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۷۳۱۲۵۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۳۷۳۴
مریم ولی ئی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۹۴۸۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۹۰۹۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۳۴۸۷