جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۰ نتیجه پیدا شد.
ازاده عزیزی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۲۷۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۷۹۱۳۸۸
تلفن همراه: ۰۹۳۶۷۳۸۱۶۴۰
علی عطاییان کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۳۱۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۵۰۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۳۸۲۸
مجتبی علیزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۳۳۶۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۸۷۱۳۳
روح الله غلامی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۴۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۱۰۴۷
علیرضا فخاری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۰۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۵۶۵۳۷۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۱۶۸۱۹۵
احمد فخرفاطمی ینگه قلعه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۰۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۳۷۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۲۴۸۵
محمد فرامرز کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۶۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۰۶۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۰۵۶۱
مرتضی فرامرزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۳۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۹۳۰۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۵۴۵۸۵۰
حسین فریدی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۹۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۷۹۵۸۲۸۷ _ ۰۵۸۳۲۲۵۵۴۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۹۵۸۲۸۷
محمد فریدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۲۱۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۸۹۱۳۸۶
مهدی فیل سرائی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۹۶۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۶۹۲۱۷
میثم قائمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۶۰۴۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۴۵۲۸