جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۵ نتیجه پیدا شد.
مهدی ابراهیمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۴۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۵۴۸۱۲
مهرزاد ابراهیمی کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۴۸۵۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۲۹۷۶۲۲۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۲۰۰۲۴۳
نجمه ابطحی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۶۱۰
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۶/۱۵
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۶۲۵۰۳۶۲-۰۹۱۷۳۰۳۹۰۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۹۰۳۸
سوسن ابوالحسن تاش کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۹۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۱۴۸۵
سیدکاظم ابوالحسنی خرمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۰۹۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: صفاشهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۲۱۹۹۶
محمد ابونجمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۳۲۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۴۸۷۳۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۸۲۱۴۸۱
محمدامین احقاقی جهرمی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۶۳۵۳
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۹۱۲۲۳۴۱۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۱۰۷۹۱
یاسین احمدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۸۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: قیروکارزین
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۵۲۶۴۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۹۲۱۴۰۲
ساناز احمدپور کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۹۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: قیروکارزین
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۲۸۱۸۷
محسن احمدی جابری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۴۴۰۸
حسین اختردانش کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۴۷۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۲۷۷۱۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۷۷۱۶۹
محمد آخوندی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۶۳۳۷
امیرمحمد ادریسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۸۲
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۸۸۳۸
مهرداد آذرنیاد کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۴۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۸۱۴۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۹۸۴۲۷
مریم ایرانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۴۳۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۴۷۹۶
شاهرخ آریانیا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۸۱۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۶۳۲۴۲۲۲۳۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۲۹۷۸۴۸
فاطمه ارجمند بالا شهری کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۴۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۸۹۵۸۱
حبیب ارجمند مزیدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۸۰۲
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۴۶۴۷۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۸۶۳۸
رحمت اله ازادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۶۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۸۲۲۹۶
محمدوحید آزادپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۶۵۲۱۳
خدابخش ایزدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۳۱۳۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۱۹۵۳۴
صدراله ایزد پناهی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۴۳۰۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۲۰۰۸۶
فرهاد اژدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۲۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۳۲۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۷۵۶۴
مجید استواری کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۲۰۳۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۷۳۰۷۷۶۵
تلفن همراه:
هادی استوان کارشناس ‫گیاه پزشکی
شماره پروانه: ۱۶۶۳
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۷/۰۳
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۱۶۷۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۲۵۷۹۰
عبدالمجید اسدی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۳۶۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۸۴۶۴
نوشاد اسدی قجرلو کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۸۸۰۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۶۱۲۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۵۲۵۱۵۳
بهرام اسکندری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۸۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۷۴۰۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۳۱۹۸
محمدرضا اسکندری پور کارشناس لوازم خانگی و اداری
شماره پروانه: ۱۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۶۵۱۲۱
الهام اسماعیلی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۶۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۴۱۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۱۰۵۹۶
محمدمهدی اسماعیلی ابهری کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۱۰۵۱۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۴۶۶۱۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۵۸۱۰
عباس اسمعیل زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۱۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۲۰۹۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۲۰۷۸۹
شهریار اشراقیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۶۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۳۱۳۹۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۰۳۶۰۶
مسعود اشرف زاده کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۴۴۵۲
اعتبار:
وضعیت: ابطال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۲۴۸۴۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۵۹۰۷۰
خلیل اطمینان کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۴۹۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۸۷۴۳۰۰
فاطمه اطمینان کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۳۰۷۰
اعتبار: ۱۳۸۷/۰۵/۱۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۲۳۲۸۳۸
تلفن همراه:
محسن اعتصامی پور کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۶۰۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۷۵۷۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۰۳۹۰
موسی افتخاری پور کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۸۴۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۳۳۴۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۸۱۸۴۷
عطاءاله افراشی نیا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۱۱۷۱
اسمعیل افضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۰۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۹۹۱۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۲۵۸۱۲۲
ضرغام افکاری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۵۶۵۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۳۸۴۲
محمدجواد آقاجانی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۴۶۷
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۶/۰۶
وضعیت: بایگانی راکد
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
سیروس آقائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۱۴۹۹
علی اکبری کارشناس ‫گیاه پزشکی
شماره پروانه: ۷۰۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۲۸۵۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۲۰۹۳۲
حشمت الله اکبریان چنارستان علیاء کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۶۰۰
علیرضا الیاسی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۷۸۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۰۴۱۱
ابوالقاسم الحانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۴۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۱۹۴۶
صدیقه الطافی کارشناس ‫آبزیان و شیلات
شماره پروانه: ۲۸۸۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۲۳۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۱۵۶۶
رضا الهی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۱۱۹۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۵۱۸۵۴
عباس الهیاری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۵۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لامرد
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۷۲۱۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۳۰۵۶
فرخ الهیاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۸۱۱۵۰
ناصر امانت کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۱۰۱۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۸۳۹۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۱۶۸۶
علی ایمانی نژاد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۶۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۵۰۱۴۴۰
تلفن همراه: ۰۹۳۶۶۳۲۹۴۰۲
مریم امیدوار بکیانی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۴۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۳۶۷۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۹۶۷۱
مجتبی امیدوارعسکری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۱۶۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۵۲۰۳۲۷
احمد امیری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۰۱۶۱
شهرام امیری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۳۷۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۵۹۶۸
صدیقه امیری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۴۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۳۰۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۸۳۰۳۲
حسین امین کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۵۲۳۱۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۳۱۱۵
غلامعلی امین کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۷۰۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۳۲۱۰۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۲۱۰۴۹
سیدنورالدین امینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۲۰۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۴۵۰۳
حسن انصاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۷۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
نور محمد انصاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۳۳۳۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۱۲۵۷۸
نجمه بیات پور کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۴۲۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۴۴۱۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۴۵۸۶
سعید بیاری کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۷۱۶۵
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۳۶۵۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۲۷۲۲
ایوب بازیاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۶۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۲۲۹۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۴۸۹۰
لیلا باستانی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۵۲۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۲۶۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۷۱۰۱
محمد باقری فرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۴۷۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۳۳۴۲۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۲۰۵۹۴
بهداد بامداد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۷۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۶۹۹۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۷۹۷۷۱
اسمعیل بجلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۴۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۵۱۳۳۳۷۲۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۵۲۲۹۹۸
اکبر بختیاری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۹۸۷۵
کرامت الله بدرود کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۴۵۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۰۴۸۶۲
طیبه براتی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۴۲۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۸۰۴۶۰۳
محمدرضا بردبار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۳۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۲۰۹۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۴۸۴۳
رضا برزگرلو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۰۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۸۵۳۸۸
زیبا برومندفر کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۷۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۳۳۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۸۵۸۱
نیلوفر بصیری جهرمی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۲۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۳۲۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۲۴۰۰۷
مهدی بهادر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۳۱۸۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۱۹۲۲
محمدرضا بهارلو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۱۶۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۰۶۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۲۸۵۵
مهدی بهجت کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۶۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۵۱۹۸
علی اکبر بهمنی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۸۹۶۲۹
فیروزه بهمنی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۶۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۱۰۷۲
ناصر پایان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۱۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۴۴۷۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۱۲۸۸۷
جابر پارسایی قادرآبادی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۹۶۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۳۱۳۳۳۴۵۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۹۰۴۳
سیدحسین پاکبازی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۰۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۱۵۳۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۳۷۴۰
ایمان پاک رائی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۹۴۰۷
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۳۶۰۳۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۲۰۸۲۱۱
محمد رضا پذیرائی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۵۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۰۳۱۳
محمود پیران کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۱۷۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۳۰۱۳۷
نوید پرنیان کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۶۶۹۷
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۴۰۰۱۳
علی اکبر پرندک کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۴۰۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۴۰۸۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۷۷۰۹
میثم پیرو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۴۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۵۱۰۲۶
نیکو پیروی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۴۹۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۲۵۰۵
شهرام پروین کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۶۹۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۷۶۸۷۰
نادر پژوه کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۶۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۳۵۶۶
غلامرضا پژوهان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۷۸۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۳۷۷۲
محمدعلی پیشوائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۳۳۸۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۰۰۲۵
صفیه پناهی کارشناس فرش
شماره پروانه: ۲۷۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۹۸۴۲۴۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۸۴۲۴۸۴
علی پناهی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۲۴۰۸۴
امیر پورتویسرکانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۸۱۶۵۰
فروغ پورسعیدی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۱۳۱۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۲۸۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۶۵۴۱۰
غلامحسین پورمحمدی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۱۰۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۷۷۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۰۳۶۲
قاسم پولادی فرد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۸۱۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۶۲۶۰
علی پولادی وندا کارشناس نفت، پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
شماره پروانه: ۱۲۰۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۵۴۰۲۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۹۵۹۰۱
علی تابع بردبار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۹۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۰۱۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۳۹۸۳
غلامرضا تارخ کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۸۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۰۱۵۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۰۹۲۰
زهرا تجلی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۳۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۳۲۵۰۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۵۰۹۵
محمدهادی تحویلی کارشناس امور ‫معادن
شماره پروانه: ۵۱۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۹۳۵۱
محمدحسن ترابی اردکانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۹۶۲۹۶
ابوالفضل ترک پور کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۸۲۹۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خفر
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۲۳۴۹۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۷۳۰۷۶
مسلم تقی پور کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۴۲۶۱۲
شهرام تقدم کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۶۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۸۵۴۰
احمدعلی تقوی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۳۷۸
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۵۱۳۳۴۸۷۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۵۱۱۱۰۵
عماد تکمیل کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۵۸۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۱۰۶۴
شهرام توفیق کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۳۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۷۳۰۰۶۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۶۳۶۰۲
مرجان جابریان کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۹۰۴۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۶۸۱۰
بهروز جاور کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۸۸۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۲۵۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۹۰۸۳۵
امیر جعفری کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۳۷۸۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۶۲۷۹
سید شمس الدین جعفری کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۳۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۶۴۶۹۰
لیلا جعفری کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۴۰۰۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۴۹۹۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۰۰۶۵
معصومه جعفری کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۷۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۰۸۴۷۳
نادر جعفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۸۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۸۷۸۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۹۴۰۳
وحید جعفری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۲۰۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۶۵۴۴
سعیده جعفرپورجشنی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۱۲۵۸۸
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۳۲۶۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۷۹۸۰۳۶
بهروز جعفرزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۵۹۸۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۱۸۰۵
فاطمه جعفری کوچی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۲۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرم بید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۵۴۱۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۵۲۷۵۷۷
محمد جلالی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۰۳۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۵۳۵۸
سعید جمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۳۴۷ _ ۰۷۱۳۸۲۲۱۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۳۴۷
حجت جمال خواه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۵۰۷۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۰۸۴۷۳
ناهید جمالی نسب کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۷۸۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۲۶۲۲۴۸۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۱۲۰۴۷۳
اسمعیل جمشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۲۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۵۴۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۳۱۳۹۱
سیامک جهانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۶۵۱۳
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۲۷۵۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۹۰۸۰۱
ابوالقاسم جهانپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۲۵۹۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۸۲۲۴
محسن جهاندارپور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۳۷۴۱
کامران جهاندیده کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۱۹۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۱۲۲۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۶۴۴۱
آرش جهان منش کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۱۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۵۲۳۳۵
عباس جوادی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۷۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۰۰۲۸
ابراهیم جوکار کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۳۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۴۰۱۹۷
رحیم جوکار کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۵۰۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۲۴۵۵
عباس جوکار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۲۱۲۲۴۷۳۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۱۵۸۶
عبدالرسول جوکار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۸۲۰
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۱۷۳۰۵۴
محمد مهدی جوکار کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۹۵۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۹۳۰۸۹۱۵۵۵۷
تلفن همراه: ۰۹۳۰۸۹۱۵۵۵۷
هوشنگ جوکار کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۶۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۱۶۸۸۶۴ _ ۰۷۱۳۲۲۵۵۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۸۸۶۴
ابوذر چراغی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۳۱۳۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۶۰۸۹
حمید چراغی کازرونی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۴۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۶۶۵۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۰۵۵۲
شهاب چوبینه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۹۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۱۲۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۳۱۹۱
وحید چوبینه کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۴۱۴
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۴/۱۳
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۷۲۴۲۲۴۲۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۲۰۰
ضرغام حاجی زاده کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۷۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۴۳۹۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۳۲۱۷
احمدرضا حدادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۷۰۹۶
امید رضا حدادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۰۳۸۲
احسان حیدری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۵۱۲۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۲۱۲۷۰
رامین حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۰۸۲۱۸۴ _ ۰۷۱۳۶۳۱۲۱۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۲۱۸۴
محسن حیدری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۱۴۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۰۴۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۵۴۸۸
نصیب اله حیدری ارجلو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۹۶۰۲۷
حسین حسام پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۰۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۳۱۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۴۰۷۹
فاطمه حسنی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۸۱۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۸۲-۰۷۱۱۸۲۰۲۷۳۵-۶۲۰۳۸۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۸۲
رضا حسینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۶۱۲۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۰۳۶۹۵
سید عبدالرسول حسینی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۸۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۲۱۱۹
سید محسن حسینی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۱۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۵۴۷۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۰۱۸۴۳
سید محمد هادی حسینی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۵۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۶۵۴۲
سیدمحمود حسینی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۶۲۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۲۰۱۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۵۱۸۳۲
آرش حسینیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۲۹۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۵۴۲۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۵۷۱۸۱
سیدعلی اصغر حسینی جهرمی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۵۴۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۰۰۰۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۷۸۶۴۷
علی اصغر حضرتی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۴۲۰۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۴۱۱۲
ابراهیم حفار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۷۳۱۳
فاطمه حقانی فر کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۷۳۵۶
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۶۷۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۵۷۹۵
یعقوب حق پرست کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۸۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۳۴۳۸۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۰۲۵۱۱
فرزاد حق پرست کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۷۵۸
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۸۱۲۲۵۴۴۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۷۲۰۱
فاطمه حق شناس کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۹۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۳۳۶۴۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۴۳۶۵۸
محمد حق نگر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۹۳۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۵۱۸۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۰۲۰۰۵
حسین حمزوی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۱۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۷۰۸۹
کمال الدین خادم احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۲۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۸۴۹۶۸-۰۷۱۱۲۲۸۷۹۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۹۲۶۴۴
عبدالرضا خادم آستانه حسن کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۴۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۱۱۱۴۸
علی اشرف خانه ای کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۶۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۲۱۵۳۷
اسفندیار خرمیان کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۵۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۰۳۸۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۲۰۹۰۰۱
منصور خشتی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۱۰۲۹۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۵۶۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۰۸۶۹
یحیی خلیفه کارشناس داروسازی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۴۲۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۲۸۴۵۹۲۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۸۷۷۸۶
مرضیه خلیفه کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۱۱۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۲۸۵۶۱۲
وحید خلیلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۵۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بیضاء
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۳۵۹۰
احمد خلوتی اصطهباناتی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۸۱۱۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فوت
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۳۰۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۰۵۶۷۹
محسن خوارزمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۸۳۱۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۴۳۳۹۷
هادی خورشیدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۲۲۰۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۲۲۱۵۹
اسماعیل خوشبخت کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۹۰۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۳۱۳۲۱
محمدحسین دادخواه تیرانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۴۵۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۰۸۱۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۵۸۴۰
سیدمجیب دیانت کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۳۳۰۹
طاهره دیانت کنوی کارشناس طبع و نشر
شماره پروانه: ۲۴۳۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۴۲۲۲۸۰
تلفن همراه: ۰
غلامرضا دانشور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۲۹۷۷
زهرا داوند کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۵۲۶۰
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۶۴۶۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۶۲۱۶۳۲
احمدعلی دباغ کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۳۵۲۳۵
سارا دیبانیا کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۳۶۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۰۳۷۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۵۰۱۲۰
احمد درویشی گراشی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۶۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۲۱۵۷۶
محمد دیلمی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۶۱۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۱۶۰۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۷۱۸۲۱
غلامحسن ده بزرگی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۲۲۰۱۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۶۳۸۲
محمد کریم ده بزرگی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۰۱۱
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: زرین دشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۶۹۷۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۹۹۲۶
امیرهوشنگ دهقان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۷۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۵۳۹۹۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۳۴۸۲
احمدعلی دهقانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۴۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۲۴۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۷۴۸۱۷
عباس دهقانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۱۱۷۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۷۱۶۱
محمد رضا دهقانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۰۹۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۳۱۴۰۳
حسام الدین دهقانیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۴۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۴۹۴۵۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۸۸۱۴۷
سمیه دهقان صفی ابادی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۶۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۳۰۰۵۷
ایرج دوست محمدلو کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۷۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۲۵۵۹