جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۶۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۰۳ نتیجه پیدا شد.
صمد ابراهیم زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۳۴۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۴۰۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۷۲۰۴۳
پرویز ایرجی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۷۴۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۰۵۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۷۰۰۸۵
فرشید آزاددوین کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۴۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۲۷۷۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۸۰۲۷۶
ثریا ایزانلو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۱۷۰۰۹۵
محمد ایزانلو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۱۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۳۱۳۲۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۳۸۴۱
رحمان اسپیدکار کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۹۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۲۲۱۰۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۵۷۸۸
سمیرا اسعدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۳۵۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۶۱۰۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۷۳۹۲
احمد اصغری شیروان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۹۲
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۶۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۶۷۵۱۰
فرشید اعلمی فریمان کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۸۲۷
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۶۲۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۹۱۶۴
منصور آل نبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۸۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۲۴۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۱۹۹۲
نورا امانی ملکش کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۴۰۰۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۷۱۵۶۸۶۴ _ ۰۵۸۳۲۲۵۹۹۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۹۲۱۱
ابوالفضل ایوبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۳۲۰۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۳۵۱۲
مسعود آئینه بیگی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۸۳۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۳۰۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۷۳۰۸۸
علی اصغر بدیعی مقدم کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۴۳۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۴۱۲۴۱
حسن براتی محمودی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۲۳۸
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۲۹۹۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۹۶۳۱۴
یاسر بهشتی فر کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۱۰۸۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۴۱۴۵۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۶۸۶۸۵۵
مریم بهنام پور کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۲۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: آشخانه
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۳۱۶۲۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۵۱۷۸۸
محمدابراهیم پژمان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۸۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۱۱۵۰۲۵۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۶۷۸۳۲
نصرت تقی زاده طبری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۴۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۳۳۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۷۹۵۹
شهلا تمدنی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۳۵۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۲۲۲۱۱۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۷۰۴۵۵
محمد جوادی شامیر کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۰۲۲۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۲۹۱۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۸۳۴۸۷
هادی جواهری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۱۱۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: فاروج
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۸۴۳۷۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۳۷۱۵
حسن حاجی زاده کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۳۴۷۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۴۷۳۲۵
حبیب حسینی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۷۴۵
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۷۱۴۴۵۵۳۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۵۴۶۳۶
علیرضا حسین زاده کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۲۱۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۴۲۴۰۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۲۷۵۰
حیدر حسینی مقدم کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۵۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۶۲۳۲۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۳۵۶۶
پدرام حمیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۳۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۲۲۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۲۵۲۹
محمد خانی خواجه ها کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۳۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۹۴۶۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۰۵۵۷
عباس خراسانیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۵۸۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۷۹۴۳۰۴
روزبه دادجو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۲۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: آشخانه
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۸۱۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۰۱۹۰
مجتبی دادخواه کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۱۰۲۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۹۷۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۲۸۴۴
مسعود ریحانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۳۱۴۱۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۹۹۷۵
محمد رشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۸۰۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۲۳۲۳۹۴
مهدی رشیدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۱۸۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۳۹۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۷۱۰۷۰
ابوالفضل رضاپور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۳۱۴۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۶۴۹۲۸
فریدون رضائیان کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۷۰۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۰۸۹۶۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۶۸۸۲
مختار رضوانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۲۸۴۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۹۴۸۸
جلال رمضانی آب بخش کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۴۰۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸-۳۷۲۲۲۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۹۶۳۰
سمیه رمضان زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۸۴۳۰-۰۹۱۵۳۸۴۶۴۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۶۴۹۳
حسین زاهدی پور کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۴۰۱۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۵۱۴۶
مهدی زیبا کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۱۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۲۰۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۹۲۷۰
ولی یزدانی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۷۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۶۴۷۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۰۵۱۲۸۲۶۶
مهدی زعفرانلوئی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۰۱۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۷۰۳۵۸
میثم سجادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۶۶۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۲۴۳۵۲-۰۹۱۵۳۷۲۶۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۶۸۰۰
عاطفه سودمند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۴۲۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۶۱۲۵۴
حسین شاکری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۵۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۹۲۶۴۱۴
تلفن همراه: ۰۹۳۶۹۶۹۷۱۸۶
علی اکبر شجاع کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۶۴۵۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۲۱۴۸۸
برات شرافتمند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۱۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۴۲۲۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۲۸۳۹
کبری شیرزادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۳۰۹۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۸۶۵۶۷
اصغر شریفی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۳۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: جاجرم
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۵۰۳۶۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۶۶۳۸۷
امین شریفیان کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۳۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۳۱۳۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۸۹۹۰
کاظم صابری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۵۹۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۴۲۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۰۰۱۲
مجید صادق زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۵۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: جاجرم
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۴۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۷۴۷۶
قاسم صالح آبادی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۳۵۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۴۱۸۶۸
محمدتقی صالح آبادی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۷۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸-۳۲۲۵۱۷۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۲۱۷۱
احسان طاهری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۸۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۸۴۹۷۵۹ _ ۰۵۸۳۲۲۵۳۶۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۹۷۵۹
حمید عبادی والا کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۴۱۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۱۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۵۲۴۰۱
ازاده عزیزی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۲۷۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۷۹۱۳۸۸
تلفن همراه: ۰۹۳۶۷۳۸۱۶۴۰
علی عطاییان کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۳۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۵۰۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۳۸۲۸
مجتبی علیزاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۳۳۶۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۸۷۱۳۳
روح الله غلامی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۴۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۱۰۴۷
علیرضا فخاری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۰۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۱۱۳۵۶۵۳۷۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۱۶۸۱۹۵
احمد فخرفاطمی ینگه قلعه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۰۸۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۳۷۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۲۴۸۵
محمد فرامرز کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۶۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۰۶۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۰۵۶۱
مرتضی فرامرزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۳۵۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۹۳۰۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۵۴۵۸۵۰
حسین فریدی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۹۰۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۷۹۵۸۲۸۷ _ ۰۵۸۳۲۲۵۵۴۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۹۵۸۲۸۷
محمد فریدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۲۱۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۸۹۱۳۸۶
مهدی فیل سرائی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۹۶۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۶۹۲۱۷
میثم قائمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۵۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۶۰۴۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۴۵۲۸
اکرم قربانی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۰۵۲۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۳۷۲۲۰۵۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۸۱۹۲
علیرضا قلی زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۶۴۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۷۷۱۲۳
حسین قویدل کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۴۱۳۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۶۸۹۵۳
اسماعیل کاظمی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۴۱۸۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۰۳۰۷۹۷۴۳۷
علی کاظمی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۹۳۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۸۹۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۷۳۴۲
اعظم کیانی نجف اباد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۴۲۴۰۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۵۷۱۳۱